www.sedacievaky-eshop.sk

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti VIPERA, s.r.o., IČO: 459 166 41, 
IČ DPH: SK20 23 133 860
DIČ: 2023 133 860, so sídlom: Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 53736/L (ďalej len „Predávajúci“)
 
I. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.sedacievaky-eshop.sk (ďalej len „tovar“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). Tieto VOP vytvárajú pravidlá pre realizáciu kúpy a predaja tovaru a platia na území Slovenskej republiky, Českej republiky a ostatných členských štátov EÚ.
 2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.sedacievaky-eshop.sk.
 3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku zostávajú týmito VOP nedotknuté.
II. Definícia pojmov
 1. Predávajúci: VIPERA, s. r. o., IČO: 459 166 41, DIČ: 2023133860, so sídlom: Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina.
 2. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.sedacievaky-eshop.sk.
 3. Elektronická objednávka: Objednanie prostredníctvom formulára je podmienené vyplnením kontaktných údajov, doručovacej adresy prípadne fakturačnej adresy Kupujúceho, ak je iná ako doručovacia. Objednávkový formulár tiež obsahuje zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na www.sedacievaky-eshop.sk a celkovú cenu tohto tovaru vrátane dopravy.
 4. Odoslanie objednávky je podmienené súhlasom Zákazníka s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. X.
 5. Zmluvné strany: Predávajúci a Kupujúci. 
III. Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy
 1. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Potvrdením validačného linku zaslaného na mailovú adresu Kupujúceho sa elektronická objednávka stáva záväznou.
 2. Kúpna zmluva na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia validačného linku Kupujúcim. Validačný link je súčasťou elektronickej objednávky zaslanej Kupujúcemu na ním zadanú mailovú adresu, ktorou Predávajúci potvrdzuje obsah elektronickej objednávky Kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Po nesplenení vyššie uvedených podmienok sa má za to, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky Kupujúci nepotvrdzuje validačný link zaslaný na mail ale bezodkladne kontaktuje Predávajúceho telefonicky alebo na e-mailovú adresu obchod (zavináč) sedacievaky-eshop.sk a upovedomí ho o vzniknutej nezrovnalosti.
 3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  a) Identifikácia Kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  b) Názov objednávaného tovaru s určením farebnej zloženia podľa katalógu;
  c) Množstvo objednávaného tovaru;
  d) Celková cena tovaru, ktorá je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru na internetovej stránke Predávajúceho www.sedacievaky-eshop.sk. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak;
  e) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho mailom alebo telefonicky a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 5. Odoslanie objednávky je podmienené súhlasom Zákazníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. X.
 6. Kukujúci má právo do 24 hodín od zadania objednávky, túto stornovať oznámením:

  a) doručeným poštou na adresu sídla Predávajúceho

  b) e-mailom na elektronickú adresu obchod (zavináč) sedacievaky-eshop.sk. alebo

  c) doručením do sídla Predávajúceho - čas sa upresní po dohode s pracovníkmi Predávajúceho.

 

IV. Platobné podmienky
 1. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť za tovar celkovú cenu vyplývajúcu z elektronickej objednávky (vrátane nákladov na dopravu), ktorá bola zaslaná na e-mail Kupujúceho.
 2. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU:
  Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar (vrátane dopravy) uvedenú v elektronickej objednávke priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru;
  b) PLATBA VOPRED:
  Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru (vrátane dopravy) uvedenej v elektronickej objednávke v prospech účtu Predávajúceho - IBAN: SK7111000000002626859166. Variabilný symbol: použite vygenerované číslo Vašej elektronickej objednávky. Pri sume objednávky nad 300,00 € s DPH je potrebné zaplatit celú sumu spôsobom predom prevodom na účet - v tomto prípade nie je možné ako spôsob platby zvoliť platbu na dobierku.
  c) PLATBA KARTOU prostredníctvom služby Cardpay, ktorú prevádzkuje Tatrabanka, a.s.
 3. Ak Kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné spôsobom podľa odseku 1 tohto článku, nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu tovar vydať, týmto konaním sa Predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

          

V. Informácie o tovare a cene
 1. Predávajúci zverejňuje aktuálny zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi na webovej stránke www.sedacievaky-eshop.sk
 2. Ceny uvedené pri jednotlivých druhoch tovarov v e-shope zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Tieto ceny nezahŕňajú cenu za prepravu.
 3. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 4. Veľkosť tovaru sa môže líšiť od deklarovanej veľkosti +/- 5 cm. Veľkosť tovaru sa meria od základne vaku, po jeho ploche až k vrchnému cípu sedacieho vaku.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v e-shope. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
   
VI. Dodacie podmienky - preprava a dodanie tovaru
 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď Kupujúci potvrdil v maily zaslaný validačný link. Dodacia doba sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 7 - 14 pracovných dní.
 2. Kupujúci si môže kontrolovať stav vybavenia objednávky opätovným kliknutím na validačný link, ktorý mu bol zaslaný na jeho mail spolu s elektronickou objednávkou alebo telefonicky či e-mailom u Predávajúceho.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v Objednávkovom formulári. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny (vtátane dopravy).
 5. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný doklad. Pre potreby vrátenia tovaru bez udania dovodu v lehote do 14tich dní, poslúži ako doklad aj zálohová faktúra za tovar, ktorá bude doručená na email Kupujúceho po zaslaní objednávky.
 6. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Pri viditeľnom poškodení obalu tovaru, tovar nepreberajte! Za takto vzniknuté škody je zodpovedná kuriérska spoločnosť, nie Predávajúci. V prípade poškodenia tovaru je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prepravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu a vrátenie poškodeného tovaru tak nebude Predajcom akceptované. Obal, v ktorom je tovar doručený zákazníkovi slúži len na ochranu tovaru počas prepravy, nie na uskladnenie tovaru v obale.
 7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho.
 8. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia (e-mailom) si ceny za prepravné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 9. Iný spôsob dodania tovaru ako je preprava v zmysle odseku 3 tohto článku je vylúčený napr. zaslanie tovaru poštou a pod..
 10. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia. Zákazník je tiež povinný bezodkladne informovať Predávajúceho e-mailom na elektronickú adresu obchod (zavináč) sedacievaky-eshop.sk. Pokiaľ Zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.
 11. Cena poštovného:
  1. pri platbe vopred prevodom na účet je cena 5€ s DPH (za predpokladu, že celková hmotnosť zásielky presihane hmotnosť 10kg)
  2. pri platbe pri dodávke na dobierku je cena 7€ s DPH (za predpokladu, že celková hmotnosť zásielky presihane hmotnosť 10kg)
   Pokiaľ celková hmotnosť zásielky presiahne hmotnosť 10kg, Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu účtovať ďalšie poštovné o čom bude Kupujúci bezodkladne informovaný.
    
 12. V prípade zmeny ceny prepravy v dôsledku objednania nadrozmerného tovaru sa môže cena za prepravu upraviť, o tejto zmene bude Kupujúci bezodkladne pred odovzdaním tovaru na prepravu informovaný.

 

VII. Storno objednávky
 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením prostredníctvom validačného linku zaslaného na e-mail Kupujúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  a) V prípade objednávky na dobierku doručenú kuriérom, ak objednávku nebolo možné doručiť (chybne uvedené telefónne číslo/nedostupný, zle uvedená adresa doručenia, neodpovedá na e-maily atď.)
  b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich dní.
   
VIII. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, ak si Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti ohľadom odstúpenia (ďalej len „informácie“), pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri klasickom nákupe v kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 3. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení resp. formulárom zverejneným na internetovej stránke Predávajúceho:

  a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Predávajúceho

  b) zaslaným e-mailom na elektronickú adresu Predávajúceho

 4. O prijatí oznámenia o odstúpení Predávajúci upozorní Kupujúceho e-mailom do 24 hodín od doručenia tohto oznámenia. Ak Kupujúcemu e-mail potvrdzujúci doručenie oznámenia v tejto dobe nebude zaslaný, je jeho právom telefonicky alebo e-mailom si túto informáciu vyžiadať.

 5. Predávajúci týmto zákazníka informuje, že Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v § 7 ods. 6 zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to najmä, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného Kupujúceho alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 6. Ustanovenia o odstúpení výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 7. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si Predávajúci a Kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení spoločnosti Predávajúceho. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci tovar, pokiaľ je to možné, zašle späť nepoužívaný,
 nepoškodený a v pôvodnom obale. 
V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný alebo poškodený uhradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

 8. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak tieto náklady znáša Predávajúci. Cenu poštovného vráti Predávajúci v hodnote 5€ na účet Kupujúceho. Kupujúci môže požiadať Predávajúceho o odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má Predávajúci právo na poplatok za odvoz vo výške prepravného podľa aktuálneho cenníka. Za kvalitatívny nedostatok sa však nepovažuje veľkostný rozdiel + 6 cm alebo - 6 cm od deklarovanej veľkosti tovaru.

 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Kupujúci riadne a včas neuhradí kúpnu cenu alebo ak Kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar, a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným Kupujúcemu e-mailom alebo doporučene poštou.

 

IX. Záručná doba a vady tovaru a služieb
 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci). Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 2. Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania, neprimeraného užívania, nevhodného ošetrovania, vplyvu poveternostných podmienok alebo
 úmyselného poškodenia, mechanickým poškodením, alebo zásahom tretej osoby. Nezodpovedá tiež za vady tovaru, na ktoré Kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

 3. Predávajúci nezodpovedá za miernu stratu objemu sedacích vakov predávaných na www.sedacievaky-eshop.sk. Vaky sú plnené polystyrénom a jeho objem sa stráca obvylkým užívaním. Predávajúci tiež nezodpovedá za dlhodobé udržanie farby látky sedacích vakov, farba látky sa môže meniť najmä vyplyvom slnečného žiarenia, UV žiarenia alebo za prítomnosti rôznych chemikálií.

 4. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho oznámením o vadách tovaru zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Predávajúceho, zaslaným e-mailom na elektronickú adresu Predávajúceho, vyplnením a zaslaním reklamačného formulára na stránke Predávajúceho. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

  a) odovzdaním opraveného tovaru,


  b) výmenou tovaru,


  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

  d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,


  e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,


  f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


 6. Konkrétny spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne po posúdení reklamovanej vady tovaru. O výsledku vybavenia reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po vybavení reklamácie písomne.

 7. Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.

 8. Záručná doba na sedacie vaky Predávajúceho je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak ide o sedací vak Predávajúceho, ktorý už bol použitý, záručná doba je 12 mesiacov.

 9. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 10. Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s inštrukciami vzťahujúcimi sa k tovaru.
 11. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho na internetovej stránke www.sedacievaky-eshop.sk, ktorý je úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.
 12. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

X. Ochrana osobných údajov
 1. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje potrebné pre spracovanie objednávky. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom splnenia svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zmluvy o preprave alebo v rámci predzmluvných vzťahov s Kupujúcim, ako aj na svoje marketingové účely.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu v zmysle čl. VI ods. 3 VOP.

 3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho, ak budú tieto na základe spolupráce zmluvných strán poskytnuté prostredníctvom objednávky v zmysle týchto VOP alebo odoslaním dopytu prostredníctvom stránky Facebook. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účel plnenia uzavretej zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov s Kupujúcim je §10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neposkytnutia údajov nedôjde k uzavretiu zmluvy.

 5. Odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP alebo odoslaním dopytu prostredníctvom stránky Facebook udeľuje Kupujúci dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely Predávajúceho (najmä príležitostné zasielanie ponúk tovarov na e-mail). Doba platnosti súhlasu je 10 rokov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Tento súhlas môže Kupujúci odvolať písomným “odvolaním súhlasu” zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla Predávajúceho alebo zaslaným na elektronickú adresu Predávajúceho. Súhlas so zasielaním ponúk tovarov môže Kupujúci odvolať označením kolónky odhlásenia odberu, táto možnosť odhlásenia mu bude k dispozícií v každom konkrétnom e-maile. Kupujúci si môže kedykoľvek vyžiadať zasielanie informácií o ponuke Predávajúceho.

 6. Osobné údaje budú uchovávané počas doby platnosti súhlasu Kupujúceho so spracovávaním osobných údajov, resp. počas existencie účelu spracúvania osobných údajov.

 7. Kupujúci má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov právo:

  a) vyžadovať potvrdenie či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

  b) vyžadovať informáciu o zdroji osobných údajov,

  c) vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  d) na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

  e) na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

  f) na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,

  g) na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu,

  h) a ďalšie práva podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

XI. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci je oprávnený meniť VOP jednostranne, pričom každá zmena VOP nadobúda účinnosť a stáva sa záväznou pre obidve Zmluvné strany dňom uverejnenia nového znenia VOP na internetovej stránke www.sedacievaky-eshop.sk. Nové, aktuálne znenie VOP sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Kupujúci prehlasuje, že bol s VOP oboznámený a súhlasí s ich prípadnými zmenami zo strany Predávajúceho.
 3. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 4. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe kúpnej zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Kúpnej zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 6. Potvrdením validačného linku zaslaného na mail Kupujúceho sa Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.  
 • VIPERA, s. r. o., v Žiline, dňa: 9. 11. 2010

Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena celkom: 0,00 €
Prihlásenie

 

 

Facebook Google Plus Twitter